Ostatní dokumenty

Zápisy z jednání

Mediální zprávy

Home Zásady hospodaření
PDF Tisk Email

Zásady hospodaření

Tyto zásady jsou závazné pro ty základní organizace SOS-21 (dále jen ZO), které si nezpracuji a neschválí vlastni zásady pro hospodaření s finančními prostředky a dalším majetkem.

i.
Obecná ustanovení.
1. Základní organizace je právnickou osobou (má své vlastní IČO přidělené příslušným Statistickým úřadem a oznámila příslušnému Finančnímu úřadu působení ZO dle pokynu MF D-92/94). Může být vlastníkem movitého i nemovitého, hmotného i nehmotného majetku. Při získávání, udržováni a rozmnožování majetku vystupuje svým jménem, na základě vlastního rozhodnutí. Z členství v SOS-21 jí vyplývá povinnost dodržovat ustanovení základních dokumentů, které schválil Sjezd SOS-21.
2. Finanční prostředky a majetek jsou určeny členům odborové organizace a jejich rodinným příslušníkům. Pravidla a zásady pro hospodaření s nimi si vytváří a schvaluje ZO včetně statutů tvorby a čerpání vytvářených fondů. Mimo vlastni a svazové dokumenty musí ZO plně respektovat platné právní předpisy z oblasti hospodaření tj. zejména zákon o účetnictví, daňové zákony, zákon o správě daní a poplatků a další v platném znění.
3. Jménem ZO jedná závodní výbor v čele s předsedou na základě pověření členskou schůzí nebo konferencí.
4. Smlouvy o nabývání nebo pozbývání majetku a smlouvy týkající se jakékoli činnosti s majetkem sjednává za ZO předseda sám nebo s jinými členy pověřenými členskou schůzí nebo konferencí ZO.
5. Za rodinného příslušníka člena ZO se považuje manžel (manželka), osoby žijící ve společné domácnosti (dále jen druh, družka), děti do skončení povinné školní docházky, děti do dosažení věku 26 let soustavně se připravující na své budoucí povolání studiem nebo jiným předepsaným výcvikem nebo jsou pro nemoc, tělesnou či duševní vadu trvale neschopny k práci (zdravotně postižené děti).

II.
Nabývání majetku
1. Při nabývání majetku postupuje ZO v souladu s platnými právními předpisy, zejména s občanským a obchodním zákoníkem. Základní organizace může nabýt majetek:
1.1. Z členských příspěvků
Každý člen ZO platí jednou měsíčně příspěvky ve výši uvedené ve Stanovách SOS-21. Příspěvky jsou evidovány na účtu ZO. Sjezdem schválená výše
příspěvku pro SOS-21 je zasílána na účet SOS-21 pravidelně jednou měsíčně. V odůvodněných případech na základě žádosti a po schválení ústředím SOS-21 lze platbu členského příspěvku provádět čtvrtletně. Individuální členové provádějí platbu členského příspěvku pololetně nebo ročně.
1.2. Pořízením z vlastních prostředků
1.2.a) ZO nakupuje hmotný a nehmotný majetek na základě uzavřené kupní smlouvy (doloženo daňovým dokladem bud' objednávkou a fakturou nebo dokladem o zaplacení v hotovosti). K platnému uzavření kupní smlouvy na nemovitosti tj. budovy a pozemky je nutný její vklad příslušným Katastrálním úřadem dle sídla nemovitosti.
1.2.b) ZO může vkládat volné finanční prostředky do cenných papírů, popřípadě provádí jiné finanční operace za účelem získání dalších finančních prostředků pro činnost ZO např. z dividend, úroků, podílů a pod.
1.2.c) ZO může půjčovat hmotný i nehmotný majetek svým členů za poplatky na jeho údržbu
1.3. Darováním
Dar fyzické nebo právnické osoby musí být doložen darovací smlouvou, která je účetním dokladem pro zařazení do majetku ZO a pro účely přiznání k dani darovací. U nemovitostí je nutný vklad smlouvy u příslušného Katastrálního úřadu
1.4. Vlastní podnikatelskou činnosti
Pokud základní organizace vyvíjí jakoukoli podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění nebo má příjmy z pronájmu je zisk po zaplacení daní příjmem ZO. Vždy je nutno podat přiznání k dani z příjmu, tj. i když podnikatelská činnost nevykazuje zisk.
2. Evidence majetku
Každý majetek musí být v ZO evidován bud' jako DHM (dlouhodobý hmotný majetek s hodnotou přes 40000 Kč a dobou použití více než 1 rok, DNM (dlouhodobý nehmotný majetek s hodnotou přes 40000 Kč a dobou použití přes 1 rok), DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000 Kč který se eviduje mimo účetnictví v operativní evidenci), finanční majetek (cenné papíry, termínované účty, pohledávky, závazky.) Předmětu musí být přiděleno inventární (evidenční) číslo a je nutno dodržet povinnost provádění inventarizací veškerého majetku ZO a zároveň i likvidace zjištěných rozdílů.

III.
Dispozice s majetkem
ZO nakládá s majetkem jako každý jiný vlastník, tj. může jej půjčovat, převádět, prodávat. Při disponování s hmotným majetkem (nemovitosti) je třeba předchozího souhlasu SOS-21. Ceny za půjčování či prodej si stanoví ZO s přihlédnutím k místním a tržním podmínkám, u nemovitostí je nutno doložit znalecký posudek soudního znalce (i když prodejní cena dle smlouvy může být odlišná).

IV.
Dispozice s majetkem při sloučení, rozdělení nebo zániku ZO
Dojde-li ke sloučení nebo rozdělení ZO vypracují zúčastněné ZO dohody o uspořádání finančních a majetkových poměrů a předloží je ke schválení členským schůzím (konferencím) těchto ZO. V případě, že mezi ZO nedojde k dohodě, na žádost kteréhokoli z nich, vstupuje do jednáni ústředí SOS-21. Při uzavírání dohod jsou ZO zejména povinny zabezpečit ochranu a další účelné využití majetku, řádnou evidenci až do vlastní realizace majetkového vypořádání. Při převodech nemovitého majetku je třeba zajistit registraci převodu u Katastrálního úřadu (s tím, že jde o nástupnickou organizací). ZO jak při sloučeni, rozdělení i zániku jsou povinny zabezpečit vypořádání všech pohledávek popřípadě závazků vztahujících se k jejich majetku.
1. Zásady při slučování majetku
1.1. Provede se inventarizace movitého a nemovitého majetku včetně inventarizace pohledávek a závazků, zpracuje se účetní uzávěrka.
1.2. Převod finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku se provede písemně na základě protokolů schválených členskými schůzemi (konferencemi), podpisem statutárních zástupců zúčastněných organizací. Protokoly musí obsahovat zejména dohody a zápisy o převzetí jednotlivých druhů majetku ZO, inventarizační soupisy a účetní uzávěrku.
1.3. Sloučení ZO a určeni nástupnické organizace se oznámí Statistickému úřadu se žádosti o změnu názvu u některé z organizací, nebo o přidělení nového IČO (nezapomenout na oznámení příslušnému Finančnímu úřadu, kde se nemovitost nachází).
2. Zásady při rozdělování majetku
2.1. Finanční prostředky, movitý a nemovitý majetek se rozdělují mezi příslušné ZO podle zásad schválených členskou schůzí (konferencí) původní základní organizace.
2.2. Při rozdělování nemovitého majetku je nutno přihlížet vedle počtu přecházejících členů i k zásadě účelnosti, aby zařízení mohla i nadále sloužit svému účelu.
2.3. Převod se uskutečňuje na základě písemných protokolů za účasti zástupců všech příslušných nových organizací. Protokoly musí obsahovat zejména dohodu o převzetí a předání finančních prostředků a ostatního majetku včetně inventurních soupisů všech druhů majetku dle jednotlivých nových ZO, účetní uzávěrky a jejího členění dle jednotlivých položek převodu.
2.4. Rozdělení ZO, vznik nových nástupnických organizací se oznámí na Finanční úřad, popř. příslušný Katastrální úřad a na Statistický úřad včetně žádostí o IČO.
3. Zásady při zániku ZO
O zániku ZO rozhoduje členská schůze. Dojde-li ke schválení zániku ZO a způsobu její likvidace sepíše se zápis a usnesení z členské schůze doložené prezenční listinou přítomných. ZV a RK ZO provedou stanovená opatření:
3.1. Zajistí vyrovnání veškerých finančních závazků, zabezpečí pohledávky vyplývající z činnosti ZO a jejích zařízení, pohledávky z usnesení členské schůze o zániku ZO.
3.2. Ke dni zániku ZO ukončí výběr členských příspěvků a provede jejich zúčtování.
3.3. Provede inventarizaci movitého i nemovitého majetku, závazků a pohledávek. Odvede pokladní hotovost na běžný účet a zůstatek prostředků na
běžném účtu převede po ověření RK na běžný účet SOS-21.
3.4. Za řádné vypořádání majetkových poměrů ZO odpovídá předseda ZO, ZV a RK ZO. Zprávu o revizi a projednání likvidační účetní uzávěrky schvaluje členská schůze a zápis včetně usnesení, zprávy RK ZO, likvidační uzávěrky předloží SOS-21.
3.5. Vypracuje likvidační účetní uzávěrku ZO a jejího zařízení a po prověření RK ZO ji předloží nejpozději do 2 měsíců ode dne zrušení ZO se Stanoviskem RK na SOS-21. S likvidační uzávěrkou předá OS i účetní výkazy, účetní knihy, účetní doklady, nepoužité bloky pokladních, příjmových a výdajových dokladů, razítka zanikající ZO, doklad o zrušení běžného účtu a použité i nepoužité členské průkazy. Zároveň předá potvrzeni Finančního
úřadu, Správy soc. zabezpečení o vyrovnání daňových a odvodových povinností. ZO provede zrušení IČO, SOS-21 provede výmaz z registru ZO SOS-21.
3.6. Nerozdělené finanční prostředky a nepřevedený movitý a nemovitý majetek přechází dnem zániku ZO na SOS-21.

V.
Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO
Základní organizace používají odborové finanční prostředky na hlavní činnost v souladu se stanovami SOS-21, popřípadě využívají prostředků z podnikatelské činnosti. Konkrétní postup použití finančních prostředků včetně jejich zdrojů stanoví ZO ve svém rozpočtu (zpravidla ročním), který na návrh ZV schvaluje členská schůze nebo konference.
1. Zabezpečení činnosti ZO (hospodářsko-organizační výdaje)
1.1. Mzdové náklady uvolněných funkcionářů (vyhl. 172/73 Sb. - zákon o dani z příjmu, soc. a zdrav. pojištění)
1.2. Cestovní náhrady podle zákona o cestovních náhradách (č. 119/92 Sb. v platném znění)
1.3. Věcné náklady na činnost (kancelářské potřeby, poštovné, telefonní poplatky, tisk, opravy DHM a DDHM a pod.)
1.4. Mzdy za práce ve prospěch ZO na základě pracovních smluv, dohod o činnosti, dohod o provedení práce a s tím souvisejících odvodů SZP a daně (odměny odborníkům - daňovým poradcům, právníkům, lektorům a pod. )
1.5. Odměny za zabezpečování hospodářské agendy pro neuvolněné funkcionáře dle schválení ZV (např. v rozsahu 3% objemu členských příspěvků, nebo paušálně určená částka na měsíc, čtvrtletí, pololetí a pod.) podléhá dani z příjmu.
1.6. Úhrady poplatků a daní do státního rozpočtu, do rozpočtu obcí z výdělečné činnosti (doprava, pronájem, nemovitosti a další)
1.7. Úhrada nákladů spojených s využíváním majetku ZO jako PHM, pneumatiky, vybavení kulturních a rekreačních zařízení a pod.
1.8. Náklady při odborových akcích: - výzdoba, pracovní materiály - náklady na občerstvení:
a) při krátkodobých akcích v hodnotě 60 Kč na účastníka
b) při dlouhodobých lze poskytnout oběd nebo večeři v hodnotě 100 Kč na účastníka, současně lze poskytnout další občerstvení (káva, limo,
zákusek) v hodnotě 40 Kč
2. Kulturně vzdělávací činnost
2.1. Vstupné na kulturní akce pořádané ZO (divadla, koncerty, kina, výstavy a pod.), ZO může stanovit příspěvek i na individuálně zakoupené vstupenky na tyto akce.
2.2. Věcné dárky a občerstveni až do výše 500 Kč na osobu u akcí při slavnostních příležitostech (Den dětí, setkáni důchodců - členů ZO) Občerstvení (ne věcný dar) může být poskytnuto i přiměřenému počtu pozvaných hostů.
2.3. Zabezpečení zájmové umělecké činnosti, výchovně vzdělávací činnosti (jazykové kurzy, kurzy šití, odborné semináře, výdaje na vzděláváni funkcionářů a pod.), kolektivní činnost včetně klubu důchodců až do výše dle rozhodnutí ZV a rozpočtu ZO.
2.4. Příspěvky na činnost předškolních a školních zařízeni, nadací, charitativní činnost. Přispívat lze finančně i věcnými dárky pouze neinvestiční povahy.
2.5. Výdaje na činnost odborové knihovny.

2.6. Výdaje na mezinárodní akce.
3. Zajištění rekreace a rekreačních zájezdů
3.1. Příspěvky na rekreaci organizovanou v zařízení ZO nebo zaměstnavatele pro členy a rodinné příslušníky.
3.2. Příspěvky na domácí a zahraniční rekreaci pro členy a rodinné příslušníky (nepřispívá se na kapesné)
3.3. Příspěvky na dětskou rekreaci v tuzemsku i zahraničí
3.4 Příspěvky na zahraniční zájezdy ZO v tuzemsku a zahraničí. (ZO může uhradit manipulační poplatky, pojistné, ubytování, dopravu, vstupné). Náklady na stravování se hradí do výše 250 Kč na osobu a den
4. Zajištění sportovních akcí
4.1. Nájem tělovýchovných a sportovních zařízení, placené služby (plavání, sauna, rehabilitace, lyžařské vleky, cvičeni a pod.)
4.2. Náklady spojené s pořádáním sportovních soutěží včetně přiměřených cen
4.3. Vstupné na sportovní akce
5. Zabezpečení sociální oblasti (podpůrný fond, dary, pozornosti)
5.1. K zajištění sociální politiky zřizuje ZO podpůrný fond v souladu s vydaným a schváleným Statutem podpůrného fondu SOS-21, nebo na základně vlastního Statutu a Zásad tvorby a čerpání tohoto fondu.
5.2. Podpory
a) při úmrtí člena .................................................................. 2000 Kč
při úmrtí člena následkem pracovního úrazu............... 4000 Kč
náklady na věnec při úmrtí člena do výše.................... 2000 Kč
b) sociální podporu v nezaviněné finanční tísni člena do výše 10000 Kč
O vyšší podpoře nebo v tomtéž roce opakované rozhoduje členská schůze.
c) věcný nebo peněžní dar při prvém odchodu člena do starobního nebo plného invalidního důchodu až do výše 2000 Kč (v případě schválených kritérií dle doby členství a pod. až do výše 5000 Kč)
d) Věcný nebo peněžní dar při životním jubileu:
20,30 a 40 let ……………1000 Kč
50,60 a důchod ………….2000 Kč
e) u příležitosti narození dítěte, žijícího ve společné domácnosti, dárek do hodnoty 2000 Kč
f) dárek při návštěvě nemocného člena, ženy po narození dítěte, důchodci při jubileu v hodnotě do 1000 Kč.
V souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou nebo na základě dohody se zaměstnavatelem lze činnost v oblasti kulturně vzdělávací, rekreační, sportovní, zdravotní a sociální financovat ze sociálního fondu (FKSP), popřípadě i z nákladů či zisku zaměstnavatele.
6. Tvorba fondů (doporučení)
6.1. K zajištění členů ZO v případě stávky tvoří Stávkový fond podílem z členských příspěvků. Hospodaření s fondem je upraveno Stávkovým řádem.
6.2. K úhradě mimořádných nákladů dle rozhodnutí členské schůze nad rámec rozpočtu ZO tvoří Rezervní fond. O jeho výši rozhoduje členská schůze ZO.
VI.
Rozhodování, pravomoci a odpovědnost v otázkách hospodaření ZO
Základní organizace má právní subjektivitu. Je samostatnou právnickou osobou, která v souladu s platnými právními předpisy rozhoduje samostatně o
nakládání s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví ZO na základě usnesení členské schůze.
1. Členská schůze nebo konference
Je nejvyšším orgánem s rozhodovací pravomocí v ZO a přísluší jí zejména:

 • schvalovat výhled využívání finančních prostředků ZO včetně aktivit kapitálového trhu
 • projednávat a schvalovat rozpočet ZO včetně rozpočtu podnikatelských aktivit
 • rozhodovat o zahájení podnikatelské činnosti, o předmětu a rozsahu podnikání a určení odpovědné osoby za tuto činnost
 • v souladu se zásadami SOS-21 stanovit postup placení a zúčtování členských příspěvků v ZO projednat a schvalovat směrnice ZV pro hospodaření s prostředky a majetkem ZO (dary, příspěvky a další)
 • projednávat a schvalovat zásady pro postup při přidělování rekreačních poukazů, poukazů na dětskou rekreaci a podobně včetně určení výše příspěvků schvalovat zásady postupu financování a využívání odborových zařízení (budovy, knihovny)
 • rozhodovat o uvolňování pracovníků pro výkon funkce nebo činnosti v ZV včetně pravidel pro jejich odměňování dle Stanov SOS-21
 • delegovat pravomoci na ZV v některých ustanoveních (zvýšený limit pro schvalování sociálních podpor či rozsah dílčích zásahů do rozpočtu ZO)
 • projednávat zprávy ZV a stanoviska RK o výsledcích hospodaření ZO a stavu odborového majetku včetně inventarizace a schvalovat návrhy ZV na vyřazení a způsob likvidace majetku
 • projednat a schválit každoroční účetní uzávěrku z hlavni i podnikatelské činnosti včetně zprávy o čerpání rozpočtu ZO

7
2. Závodní výbor základní organizace
ZV jako výkonný orgán ZO odpovídá za řádnou správu majetku ZO , včasnou tvorbu zdrojů a jejich účelné využívání v souladu s platnými právními předpisy. ZV zejména:

 • připravuje a předkládá členské schůzi podklady výhledového použití fin. prostředků, k rozpočtu ZO, návrhy zásad a směrnic
 • zajišťuje řádné placení členských příspěvků a jejich zúčtování včetně odvodu na OS
 • dle zásad schválených členskou schůzí rozhoduje o poskytování darů, podpor, rekreací a zájezdů včetně výše příspěvků
 • dbá, aby uvolněnému funkcionáři byly poskytovány náhrady mzdy ve správné výši,
 • rozhoduje o odměnách členů zabezpečujících finanční agendu, dbá na řádné vyplácení odměn za vykonanou práci dle dohod
 • schvaluje mimo rozpočet jednotlivé výdaje nad 3000 Kč
 • předkládá pololetně a ročně členské schůzi zprávu o výsledku hlavní i výdělečné činnosti s návrhem na rozdělení zisku, s návrhy na odstranění zjištěných nedostatků (popřípadě na vyvození hmotně právní odpovědnosti za nesprávně použití odborového majetku)
 • dbá, aby podnikatelská činnost byla účtována odděleně v soustavě podvojného účetnictví
 • dbá na řádné odvody daní včetně registrace a poplatků orgánům státní správy
 • dbá na dodržování ostatních závazků jako zákonného pojištění, v případě podnikatelských aktivit registrace u Živnostenského úřadu a pod.
 • předseda, hospodář a pověření členové ZO, kteří spravují odborový majetek nebo disponují s finančními prostředky ZO, musí v rámci platných předpisů mít uzavřenu hmotnou odpovědnost písemně v rozsahu svého zmocnění.

3. Předseda ZV ZO
Podle Stanov SOS-21 jedná jménem ZO v právních vztazích statutární orgán tj. předseda ZV nebo důvěrník ZO, popřípadě pověřený člen ZO.
Předseda organizuje a řídí práci ZV, odpovídá za kolektivní vyjednávání a provádění hospodářsko-finančních agendy ZO.
Předseda zejména:

 • spolu s hospodářem, popřípadě jinými pověřenými členy ZV má dispoziční oprávnění s peněžními prostředky ZO uloženými na účtech u peněžních ústavů
 • schvaluje a podepisuje v souladu s pravidly pro pokladní operace příkazy k úhradám výdajů ZO
 • schvaluje mimo rozpočet jednotlivé výdaje do částky 3000 Kč
 • vede evidenci příjmových pokladních dokladů, vydává je spolu s výdajovými doklady
 • na základě potvrzení pokladníkovi, použité kopie dokladů přebírá zpět a archivuje
 • jmenuje inventarizační a likvidační komisi ZO
 • zodpovídá za řádné vedení hospodářsko-finanční agendy v ZO, vyžaduje na RK pravidelnou kontrolu, nařizuje způsob odstranění závad a sleduje plnění opatření k jejich odstranění
 • navrhuje ZV postihy z hmotně-právní odpovědnosti za zjištěné závady
 • dbá o řádné informování a proškolování hospodáře ZO
 • zabezpečuje řádné předáni hospodářsko finanční agendy při změně funkcionářů


4. Hospodář
Tato funkce je ustavena u všech ZV. Může ji vykonávat jen řádně zvolený člen ZV nebo osoba pověřená touto funkcí členskou schůzi nebo konferencí ZO. Ve velkých ZO s rozsáhlou finanční agendou lze zajištěním provádění této agendy pověřit více členů ZO (hospodář, pokladník a pod.), přičemž pokladník by neměl mít dispoziční oprávnění k účtu ZO. Lze ustavit i hospodářsko finanční komisi, jejíž předseda je členem ZV. Tato komise je pomocným orgánem ZV a členové, kromě předsedy, nemají dispoziční oprávnění s účtem ZO.
Hospodář zejména:

 • odpovídá za správu svěřeného majetku a za řádné vedení evidence tohoto majetku,
 • vede účetnictví
 • organizuje a zabezpečuje placení a zúčtování členských příspěvků a odvod podílu na SOS-21
 • spolupodepisuje na základě oprávnění hospodářské dispozice spolu s předsedou ZV nebo jiným oprávněným členem ZV
 • řádně vede účetnictví a evidenci v souladu se zákonem o účetnictví
 • provádí pokladní operace, dbá na správnost a úplnost účetních dokladů
 • společně s předsedou ZV schvaluje výdaje do stanovené výše v zásadách a rozpočtu ZO
 • zpracovává návrh rozpočtu a předkládá ho k projednání ZV a RK ZO
 • vede jednotnou evidenci členů
 • připravuje zprávy o hospodaření pro členskou schůzi (konferenci)
 • vyhotovuje výkazy o hospodaření a čerpání rozpočtu ZO, zpracuje účetní uzávěrku včetně náležitostí a případného daňového přiznání, předává inventarizační komisi, jmenované předsedou ZV, podklady pro provedení inventarizaci
 • provádí archivaci účetních a daňových dokladů ZO
 • dbá na dodržování finanční a rozpočtové kázně v ZO
 • dává pokyny k zajištění řádného a včasného provádění hospodářských operací v ZO
 • zabezpečuje informování všech ostatních funkcionářů, kteří mají co činit s hospodařením ZO
 • dbá na řádné a včasné plnění povinností vůčí orgánům státní správy

5. Předseda a hospodář
Předseda nebo hospodář ZV mají právo pozastavit výkon rozhodnutí ZV v případech, kdy dojde k porušení finanční nebo rozpočtové kázně nebo zásad hospodaření, popřípadě usnesení členské schůze nebo je v rozporu se zákony. Na tuto skutečnost upozorní postupně až do zjednání nápravy nejprve funkcionáře, který příkaz vydal, pak ZV ZO, revizní komisi a při nedosažení nápravy i orgány Odborového svazu.
6. Úsekový důvěrník
V případě, že v ZO fungují úsekoví důvěrníci (dílenští a pod.) spočívá jejich úkol v doporučování plnění z rozpočtu pro okruh svých členů, v návrzích na skladbu rozpočtu a v přenášení informací SOS-21 a ZV ZO až na jednotlivé členy.

VII.
Hospodářsko finanční agenda ZO
1. Rozpočet
ZO hospodaří podle vlastního ročního rozpočtu, který je po schválení členskou schůzí nebo konferencí závaznou směrnicí pro nakládání s finančními prostředky a majetkem ZO. V případě podnikatelských aktivit je součásti rozpočtu i samostatný rozpočet této činnosti včetně daňových povinnosti.
V důvodové zprávě k rozpočtu předkládá ZV plán akcí a zdůvodnění jednotlivých příjmů a výdajů včetně stanoviska RK ZO.
Pokud není možno schválit rozpočet před začátkem roku, na který je předložen, hospodaří ZV do doby jeho schváleni dle návrhu, nejdéle však do 31. 3. běžného roku.
V rozpočtu lze zohlednit i převody zisku z podnikatelské činnosti apod.
2. Pokladní a finanční operace
2.1. Pokladní operace
Pokladní operace a dispozice s peněžními prostředky na účtech u peněžních ústavů se řídí ustanoveními zákona o účetnictví a předpisů navazujících včetně Opatření MF v platném znění. Každá ZO má pouze jednu pokladnu, výjimečně mohou být zřízeny pobočné pokladny dílenských výborů nebo u zařízení spravovaných ZO s vlastními určenými limity pokladní hotovosti. Pokladní ZO nesmí současně vést jiné pokladny a nesmí v pokladně přenechávat peníze nebo ceniny, které nejsou majetkem ZO.
Při provádění pokladních operací mají ZO a jejich zařízení za povinnost:

 • odvádět nadlimitní hotovost na běžný účet ZO
 • pravidelně inventarizovat pokladní hotovost (protokolárně nejméně 4x ročně)
 • kontrolovat úplnost dokladů a jejich zákonné náležitosti

Výdaje i příjmy (např. poplatek za zájezd a pod.) spojené s účastí členů na akcích musí být doloženy seznamy účastníků s podpisy, s vyznačením
výše poplatků. Výdaje na občerstveni na akcích by měly být doloženy presenční listinou s vyznačením délky akce a přiloženým rozpisem konzumace
při dočasné nepřítomnosti pokladníka provést protokolárně předání pokladny včetně provedené inventarizace
Pokladní limit se určuje především operativností hotovosti cca na 5 dnů, možností zajištění proti zcizení. Doporučený limit je do 500 členů 5000 Kč nad 500 dle potřeby.
Tyto limity musí být určeny a schváleny členskou schůzí. ZV ZO může se souhlasem revizní komise dočasně limit ve výjimečných případech dle potřeby zvýšit (zájezd, odměny, podpory). O dočasném zvýšení musí být písemný záznam podepsaný zástupci ZV a RK ZO s uvedením důvodu a doby platnosti zvýšení.
2.2. Finanční operace
ZO může mít jeden i více běžných účtů, termínovaný účet vkladové listy i depozitní certifikáty
ZO nemůže ukládat finanční prostředky na vkladní knížky a výjimkou vkladních knížek, které slouží k úhradě nákladů dětského tábora (např. putovní tábor) pokud není možné řešit finanční zabezpečení obvyklou formou z běžného účtu
3. Účetnictví a výkaznictví
Účetnictví a výkaznictví se řídí zákonem o účetnictví v platném znění, který stanovuje i povinnost účtování dle jednotlivých soustav.
V jednoduchém účetnictví účtují občanská sdružení, která mají právní subjektivitu pokud nepodnikají nebo pokud jejich příjmy nedosáhly v předchozím roce 3 miliony Kč včetně přijatých dotací (nezahrnují se jednorázové příjmy, které se nebudou v dalším roce opakovat např. z prodeje nemovitosti, jednorázové dotace a pod.). V případě, že ZO předpokládá během roku zahájení podnikání, může účtovat v soustavě podvojného účetnictví již od počátku roku. Nesplní-li se předpoklad, vždy se musí celý kalendářní rok účtovat v jedné soustavě. Účetní jednotky nesmí v průběhu roku měnit způsoby účtování, odpisování a pod.
Účetnictví může být vedeno v účetních limitech nebo pomocí výpočetní techniky v oblasti finančního hospodaření a hmotného i nehmotného majetku ZO.
4. Majetek ZO
Dlouhodobý nehmotný majetek je např. programové vybavení, autorská práva, licenční smlouvy, ochranné známky, patenty, který má pořizovací hodnotu vyšší jak 40000 Kč a jeho technická funkce je delší než 1 rok. Je veden v účetnictví, evidován na inventárních kartách nebo v inventárních knihách.
Dlouhodobý hmotný majetek tj. movité věci (jakýkoli hmotný majetek, který není spojen se zemí pevným základem) včetně jejich souborů (sestava počítače) s hodnotou nad 40000 Kč s funkcí delší než 1 rok a stavby, budovy, pozemky, kanalizace, cesty a pod. Hmotný majetek je veden v účetnictví, evidován na inventárních kartách.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek tj. věci v hodnotě do 40000 Kč v hodnotách dle rozhodnutí předsedy ZO, není veden v účetnictví, pouze v operativní evidenci ZO v inventárních knihách.
Zásoby jsou vedeny v knize zásob nebo na skladových kartách.
Pohledávky se evidují v knize pohledávek, obdobně závazky např. v knize došlých faktur a závazků (povinnost daňových odvodů, odvodů SZP a pod.)
Peněžní prostředky tj. peníze v hotovosti a na bankovních běžených i jiných účtech.
Finanční majetek tj. zejména cenné papíry, certifikáty a pod. se evidují v samostatné inventární knize.
Ceniny jsou vedeny v operativní evidenci.
Sbírky obrazů, knihovny a podobné sbírky se vedou odděleně od ostatního inventáře vlastní řadou.
5. Inventarizace a archivace
Inventarizace majetku a závazků je nedílnou součásti hospodaření ZO . U peněžních prostředků musí ZO provést inventarizaci nejméně 4 x do roka. U hmotného majetku ročně a kromě zásob a peněžních prostředků v hotovosti i v delší lhůtě, která však nesmí překročit 2 roky.
Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků ještě po 5 letech po jejich provedení.
Inventarizace probíhá na základě jmenování inventarizační komise, stanovení termínů a rozsahu inventarizací za součinnosti revizní komise a musí být doložena písemnou zprávou.
Předseda a hospodář jsou povinni zajistit řádnou archivaci dokladů o hospodaření ZO.

 • u písemností (zápisy a usnesení ZV) po dobu 5 let
 • u pokladních dokladů a výběrčích knížek po dobu 5 let
 • u výkazů o hospodaření, revizních zpráv, a účetních výkazů (včetně peněž. deníku) 10 let

Pokud si ZO nezřídí vlastní archív má možnost dle dohody MV s ČMKOS ukládat archiválie do archivů zaměstnavatele nebo archivů státních, okresních nebo městských. Před uložením do archivu musí být písemnosti označeny skartačními znaky a zabezpečeny proti poškození:
A - archiválie trvalé dokumentární hodnoty

S - archiválie po uplynutí skartační doby určené ke zničení. Skartační doba se označuje číslicí za písmenem S tj. např. peněžní deník S 10
6. Odpovědnost funkcionářů
Zásadní odpovědnost za hospodaření ZO má předseda (statutární zástupce) ZO. Dále podle občansko-právní předpisů odpovídají na základě podepsané dohody o hmotné odpovědnosti další funkcionáři či členové, kterým byl majetek ZO svěřen. Při změně funkcionářů, kteří bezprostředně odpovídají za hospodaření ZO je nutno vždy zajistit protokolární předání a převzetí finančního i ostatního majetku včetně odpovídající agendy.
7. Odměňování funkcionářů ZO
7.1. Pro uvolněné funkcionáře a pracovníky ZO je nutno zpracovat a schválit platový řád vyhovující podmínkám ZO při dodržení Stanov SOS-21.
7.2. Poskytování odměny neuvolněným funkcionářům ZO
7.2.1. Neuvolněnému funkcionáři, který vykonává odborovou funkci předsedy, místopředsedy, jednatele a podobně lze poskytovat z prostředků ZO měsíční finanční odměnu dle rozhodnutí ZV při dodržení Stanov SOS-21.
7.2.2. Výše odměny je stanovena v maximální výši 3 Kč na člena ZO, při počtu minimálně 100 členů ZO. Tuto částku nelze zvýšit, výplatu musí schválit členská schůze ZO.
7.3. Hospodářce je vyplácena odměna za zabezpečování hospodářské agendy až do výše 1 % z objemu vybraných členských příspěvků, výplatu musí schválit členská schůze ZO.
7.4. Schvalováni odměn je stanoveno v části VI. bodu 1 a 2 těchto zásad hospodaření.
8. Kontrola hospodaření ZO a činnost revizních komisí
Hospodaření ZO je pod kontrolou členské základny, která projednává a rozhoduje zásadní otázky hospodaření ZO. ZV a jeho odpovědní funkcionáři zabezpečují průběžnou kontrolu hospodaření a plnění úkolů na úseku činnosti ZO včetně jejích zařízení.
Hlavním článkem kontroly je revizní komise, která je volena na členské schůzi v minimálním počtu 3 členů. Revizní komise kromě kontroly zaujímá stanoviska ke všem otázkám hospodaření i plnění usnesení členské schůze. O své činnosti podává zprávu členské schůzi nebo konferenci.
Práva revizní komise:

 • vyžadovat zprávy, záznamy, podklady a informace vztahující se k odborovému hospodaření
 • kontrolovat dodržování zásad hospodaření , placení členských příspěvků ve správné výši včetně odvodu podílu na OS
 • kontrolovat vedení účtů, pokladní hotovost, pravidelnost účtováni, věcnou i formální správnost účtování a dokladů
 • provádět průběžně kontrolu čerpání rozpočtu, při závadách navrhovat opatření popřípadě přesun položek rozpočtu a pod.
 • kontrolovat plnění usnesení členské schůze (konference)
 • vyvodit okamžité důsledky v případě zjištění nedostatků v hospodářsko finanční agendě, pokladního schodku nebo ztrát na majetku. Návrh s opatřeními předat neprodleně k řešení ZV a při hrubém porušení informovat členskou schůzi. Zpětně
 • kontrolovat odstranění závad. Dojde-li ke zneužiti finančních prostředků, podléhá tato skutečnost trestnímu oznámení
 • účastnit se schůzí ZV ZO
 • účastnit se při předávání a přejímání funkce hospodáře, inventáře a podobně.

Povinnosti revizní komise:

 • podávat zprávy o provedených revizích ZV ZO a členské schůzi (konferenci) ZO
 • plnit úkoly vyplývající ze stanoveného plánu práce revizní komise a přijatých usnesení ZO - prosazovat a obhajovat zásady hospodaření schválené členskou schůzí (konferencí) ZO
 • zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijeti závěrů, zejména mimo ZO - nebýt pouze represivním orgánem, ale i konzultantem ZV (daně a pod.)

Revizní komise na počátku roku sestavuje plán práce s uvedením periodických kontrol a pravidelných porad. Je nutno, aby revizní komise prováděla (včetně zařízení ZO):
a) měsíčně
skonto pokladny, stav na účtech u peněžních ústavů včetně porovnání na účetní zápisy
b) čtvrtletně
inventarizaci pokladny
kontrolu výběru a zúčtováni členských příspěvků včetně převodu na OS
čerpání rozpočtu a rozbor položek u nichž došlo k překročení, navrhovat opatření a změny v rozpočtu
kontrolu plnění povinností k orgánům státní správy (registrace, odvody daní, zúčtování se sociálním a zdravotním pojištěním)
c) pololetně
kontrola zásob
kontrola provozu vozidla, autobusu a zařízeni (knihoven, rekr. zařízení a pod.)
d) ročně
kontrola čerpání rozpočtu
příprava na výroční schůzi ve vztahu k celoročnímu hospodaření a plnění usnesení
projednání návrhu rozpočtu na příští rok včetně stanoviska RK
účast na inventarizacích
roční zúčtování daňových povinnosti ( daň z příjmů, odvod daně (popřípadě záloh) z odměn funkcionářů a pracovníků, daně silniční, DPH, z převodu nemovitostí a dalších pokud se ZO týkají)
9. Vyšší odborový orgán
SOS-21 a RK SOS-21 poskytují funkcionářům ZO metodickou pomoc. Pro zajištění odborných znalosti pořádají semináře. Na základě žádosti předsedy ZV, revizní komise nebo členské schůze ZO mohou provést prověrku hospodaření ZO.
VIIl.
Účinnost
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení.
Schváleno 1.sjezdem SOS-21 dne: 4.10.2007

 

Zpravodaj
Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.