Ostatní dokumenty

Zápisy z jednání

Mediální zprávy

Home Volební řád
PDF Tisk Email

Volební řád

ODDÍL I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Volební řád SOS-21 upravuje podmínky voleb do všech orgánů SOS-21.
2) Volby se konají tajným hlasováním, pokud není tímto volebním řádem stanoveno jinak.
3) Právo volit má každý člen SOS-21.
4) Za právnické osoby (ZO SOS-21) má právo volit fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu (ZV ZO SOS-21)
5) Do orgánů SOS-21 může být zvolen každý její člen, který má právo volit podle tohoto volebního řádu. Funkční období představenstva, předsedy a
místopředsedů je čtyřleté.
6) Členství v orgánech SOS-21 je nezastupitelné.
7) Pokud členu orgánu SOS-21 zanikne členství v SOS-21 (tím, že mu členství zanikne jako fyzické osobě, nebo že členství zanikne právnické osobě, kterou zastupuje - ZO SOS-21), zaniká mu současně členství v orgánu SOS-21, do něhož byl zvolen.

ODDÍL II.VOLBY ORGÁNŮ SOS-21

Volební komise SOS-21

1) Volební komisi ustanoví na svém zasedání ústředí SOS-21
2) Volební komise má nejméně 2 členy
3) Ze svých členů určí volební komise losem předsedu
4) Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů
5) Volby orgánů organizačně zabezpečuje volební komise
6) Konání voleb bude dle jednacího řádu schváleného sjezdem SOS-21
7) O každém z kandidátů se hlasuje samostatně
8) Volební komise zejména:
a) dozírá na dodržování tohoto volebního řádu a na průběh voleb
b) registruje návrhy kandidátů do orgánů SOS-21
c) zajišťuje a uveřejňuje výsledky voleb
d) vyhotovuje a odevzdává zápis o výsledku voleb
e) po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci ústředí SOS – 21

Způsob volby

Volba představenstva SOS-21 a jeho, předsedy, místopředsedů a revizní komise proběhne v následujícím pořadí a následujícím způsobem:
a) volba představenstva SOS-21, ze zástupců jednotlivých ZO SOS-21 a to veřejným hlasováním
b) volba předsedy představenstva SOS-21 se koná tajným hlasováním
c) volba místopředsedy představenstva SOS-21 se koná tajným hlasováním
e) volba revizní komise SOS-21 veřejným hlasováním

Volba představenstva SOS-21

1. Kandidáty mohou navrhovat volební komisi členové SOS-21.
2. Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu nebo musí být předložen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
3. Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přihlašování kandidátů.
4. Kandidáti se volí veřejně, o každém se hlasuje zvlášť v pořadí tak, jak byli navrženi.
5. Zástupci shromáždění mohou hlasovat pro libovolný počet kandidátů.
6. Pro zvolení do představenstva rozhoduje absolutní počet získaných hlasů, tzn. že se stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a kandidáti, kteří zaujmou v pořadí místa do počtu volných míst členů orgánu SOS-21 jsou zvoleni. Zvolení kandidáti v pořadí nad stanovený počet míst jsou náhradníky.
7. Při rovnosti hlasů postupují kandidáti se stejným počtem hlasů do dalšího kola, kde se volí způsob podle bodu 4) - 6).

Volba předsedy představenstva SOS-21

1. Předsedu představenstva volí představenstvo SOS-21 tajným hlasováním.
2. Kandidáti na předsedu jsou všichni funkcionáři z řad zvoleného představenstva.
3. Po výzvě k hlasování napíše každý člen představenstva na rozdaný hlasovací lístek jedno jméno kandidáta a vhodí lístek do hlasovací urny. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné.
4. Po ukončení voleb volební komise sečte hlasy jednotlivých kandidátů a kandidát s nejvyšším počtem hlasů je zvolen předsedou představenstva SOS-21. Je-li více kandidátů s nejvyšším stejným počtem hlasů, postupují tito kandidáti do dalšího kola, kde se zvolí způsobem podle bodu 3).

Volba místopředsedy představenstva SOS-21

1. Kandidáti na místopředsedy mohou být navrhováni jen z řad členů zvoleného představenstva.
2. Volba místopředsedy představenstva probíhá stejným způsobem jako volba předsedy SOS-21.

Volba revizní komise SOS-21

1. Volbu revizní komise provádí sjezd SOS-21 na svém zasedání, veřejným hlasováním, volba revizní komise probíhá stejným způsobem, jako volba
představenstva SOS-21.
2. Členové revizní komise jsou voleni z řad členů SOS-21.
3. Počet členů revizní komise je stanoven v jednacím řádu SOS-21.
4. Na návrh zvolených členů RK, volí předsedu RK sjezd.

ODDÍL III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento volební řád byl schválen na 1.sjezdu SOS-21dne 4.10.2007

 

Zpravodaj
Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.