Ostatní dokumenty

Zápisy z jednání

Mediální zprávy

Home Vnitřní předpis
PDF Tisk Email

Vnitřní předpis

VP č.1 – mlčenlivost a poskytování informací

a) člen sdružení má právo mlčenlivosti před zaměstnavatelem o svém členství v SOS-21 s odvoláním na zákon 262/2006 Sb. §316(4) ZP
b) všichni funkcionáři SOS-21 včetně funkcionářů ZO SOS-21, kteří zajišťují zpracování statistických údajů, důvěrných dokumentů a zpráv (dále jen
„informací“), jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto informacích, se kterými se seznámí. Důvěrnou informací je informace v jakékoliv podobě
zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená jako „Důvěrné“, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu sdružení SOS-21. Za tímto účelem je funkcionář povinen při nástupu do funkce složit slib mlčenlivosti, ten se skládá do rukou příslušného ZV ZO SOS-21 nebo vyššího orgánu a funkcionář ho stvrdí svým podpisem na vzorové listině
c) funkcionáři, kteří nesloží slib mlčenlivosti, nesmí být umožněno seznámit se s důvěrnými informacemi
d) uložení, zasílání nebo přeprava informací označených jako „Důvěrné“ je řešena ve zvláštním předpisu SOS-21, tento má označení „Důvěrné“
e) ze statistických údajů lze poskytnout pouze informace o počtu členů příslušné ZO, což schvaluje jednomyslně příslušný ZV ZO SOS-21. Informace o počtu členů a struktuře celé členské základny lze poskytnout pouze po jednomyslným schválením ústředí SOS-21
f) stanovy, vnitřní předpisy, usnesení, programové prohlášení, zápisy z jednání a seznam funkcionářů ZO a ústředí SOS-21 jsou volně přístupné
g) veškerý přenos informací mezi jednotlivými orgány SOS-21 se provádí elektronickou poštou. Za tímto účelem je příslušný orgán povinen zřídit si svou
e-mailovou adresu. Za účelem snížení finančních nákladů se doporučuje zřízení ICQ a SKYPE
h) informace o činnosti se členům zasílají výhradně elektronickou poštou
i) informace poskytované médiím se řídí podle stanov SOS-21 článek č.4/e) i), orgány SOS-21 mohou publikovat a poskytovat informace v rámci svých
pravomocí a podle vnitřního předpisu VPč.1/b
j) dle stanov článek č.4/e je zakázáno podávání jakýchkoli informací těmto subjektům:
- žádný neuveden

VP č.2 – Registr s ochrana členů sdružení

Registr členů je jmenný seznam registrovaných členů s osobními a dalšími údaji při ZO SOS-21 má charakter statistických údajů a jako s takovým se s ním zachází dle vnitřního předpisu VPč.1/b. Registr členů je dokument s označením „Důvěrné“ a řídí se vnitřním předpisem VPč.1/d
Údaje z tohoto registru lze poskytnout pouze na oficiální žádost Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

VP č.3 – doby

a) na připomínky, náměty, podněty a stížnosti svých členů je příslušný orgán SOS-21 povinen odpovědět ve lhůtě 30 dní od podání. Stejná lhůta je platná i mezi orgány SOS-21
b) při obdržení oznámení od přípravného výboru nově zakládané ZO SOS-21 je ústředí SOS-21 povinno neprodleně zahájit veškeré potřebné kroky
k vytvoření ZO
c) při zrušení ZO je tato povinna před svým zánikem neprodleně informovat ústředí SOS-21

VP č.4 – ostatní vnitřní předpisy

a) organizační řád
b) volební řád
c) jednací řád
d) stávkový řád
e) zvláštní předpis
f) přílohy k výše uvedeným řádům a předpisům
Tento vnitřní předpis, přílohy a zvláštní dokument schvaluje, pozměňuje a upravuje pouze sjezd nebo ústředí SOS-21 dle jednacího řádu.

Schváleno 1.sjezdem SOS-21 dne: 4.10.2007

 

Zpravodaj
Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.