Ostatní dokumenty

Zápisy z jednání

Mediální zprávy

Home Organizační řád
PDF Tisk Email

Organizační řád

Organizační řád SOS-21 schválený 1.sjezdem SOS-21 dne 4.10.2007
I
Účel a působnost organizačního řádu SOS-21
Tento Organizační řád upravuje způsob organizace činnosti členů a orgánů SOS-21 a jeho
organizačních jednotek, které vyplývají ze Stanov SOS-21.Tento Organizační řád je závazný
pro všechny členy, volené funkcionáře, orgány SOS-21 a jeho organizační jednotky.
II
Podmínky členství, práva a povinnosti členů
1. Postup při podání přihlášky příslušnému odborovému orgánu
a) Příslušným odborovým orgánem při podání přihlášky je závodní výbor základní
organizace SOS-21 (ZV ZO SOS-21), případně ústředí SOS-21.
b) Žadatel podává přihlášku ZV ZO SOS-21 nebo pokud není ZV ZO SOS-21 ustaven
ústředí SOS-21 písemně. Forma přihlášky je stanovena přílohou č. 1. ZV ZO SOS-21
nebo ústředí SOS-21 má právo stanovit další údaje, které musí podaná přihláška
obsahovat. ZV ZO SOS-21 projedná podanou přihlášku na nejbližším zasedání. ZV ZO
SOS-21 má právo rozhodnout, zda přihlášku přijme či nepřijme. V případě, že přihláška
přijata není, členství v odborovém svazu nevzniká. Své rozhodnutí o přijetí přihlášky
nebo o jejím nepřijetí sdělí ZV ZO SOS-21 bezodkladně žadateli. O přijetí nebo nepřijetí
přihlášky může rozhodnout také členská schůze, na kterou se může žadatel obrátit
přímo. Členská schůze je rovněž odvolacím orgánem v případě nepřijetí přihlášky ZV ZO
SOS-21. V takovém případě vzniká členství v SOS-21 přijetím přihlášky členskou schůzí.
Pokud ZV ZO SOS-21 není ustaven, rozhodne o přijetí či nepřijetí přihlášky
představenstvo ústředí SOS-21.
c) ZV ZO SOS-21 nebo pokud není ZV ZO SOS-21 ustanoven ústředí SOS-21 vede
evidenci členů SOS-21. Evidence musí u každého člena obsahovat: jméno a příjmení,
adresu bydliště, kontaktní telefon a e-mail, pracoviště a pracovní zařazení, osobní číslo
přidělené zaměstnavatelem, datum vzniku členství a přehled o placení členských
příspěvků. Tato evidence může obsahovat i další údaje o členech a to na základě
rozhodnutí ZV ZO SOS-21 nebo ústředí SOS-21.
2
2. Zabezpečení práv individuálních členů
Stanovy SOS-21 dávají všem členům stejná práva a povinnosti a nerozlišují členy podle
způsobu přijetí přihlášky.
K zabezpečení práva člena volit a být volen do všech orgánů SOS-21 svolává ústředí
SOS-21 podle potřeby shromáždění těchto členů. Klíč pro volbu delegátů a způsob voleb
stanoví ústředí SOS-21 při respektování stanov.
3. Organizace odvodu členských příspěvků
3.1 Převod odvodu členských příspěvků provedou ZV ZO SOS-21 na účet SOS-21:
účet č. 5333230018/4000
Každá ZO SOS-21 zašle měsíčně odvod členských příspěvků na účet SOS-21 a vyúčtování
členských příspěvků měsíčně na ústředí SOS-21 a to nejpozději do 15 dne v následujícím
měsíci.
4. Členský průkaz
Tiskopis členského průkazu vydává ZV ZO SOS-21. Průkaz je platný pouze v případě, jeli
opatřen razítkem ZV ZO SOS-21 (příloha č.2) podmínkou platného členského průkazu
je dále potvrzení o zaplacení členských příspěvků.Každý člen může mít pouze jeden
členský průkaz a může být členem nejvýše jednoho ZV ZO SOS-21.
5. Pozastavení členství
Po dobu neplacení členských příspěvků pozastavuje příslušný odborový orgán, který
přijímá přihlášku, členu členství v SOS-21 a to nejdéle do doby, než by podle Stanov
SOS-21 došlo k zániku členství pro neplacení členských příspěvků.
Po dobu pozastaveného členství nemůže člen využívat žádné z práv člena SOS-21.
Písemné oznámení o pozastavení členství je povinen příslušný odborový orgán členu
doručit neprodleně. Svých práv nabývá člen znovu dnem, kdy se příslušný odborový
orgán dozvěděl o pominutí důvodu pozastaveného členství (zaplacení dlužné částky).
6. Realizace práva na bezplatné právní zastoupení
a) O poskytnutí bezplatné právní pomoci zastoupením před soudem rozhoduje
ústředí SOS-21 na základě písemné žádosti člena doporučené ZV ZO SOS-21.
b) Při rozhodování o poskytnutí právního zastoupení před soudem se přihlíží i
k tomu, zda uplatňované nároky nejsou v rozporu se zákonem, zda soudní spor
má naději na úspěch a zda žadatel plní řádně své členské povinnosti.
Předpokladem jednání o žádosti je předložení všech dostupných dokladů a listin a
podrobné vylíčení skutečného stavu věci.
c) Právní pomoc formou zastoupení před soudem se realizuje tak, že člen, jehož
žádosti bylo vyhověno, zmocní k zastoupení advokáta, případně pracovníka
regionální právní poradny, pokud je toto pracoviště v místě zřízeno a tuto formu
služby poskytuje.
d) Zastupováním před soudem se rozumí jak vypracování a podání návrhu na
zahájení soudního řízení, tak i zastupování při jednáních u soudu včetně provádění
všech potřebných úkonů. To platí i pro řízení při podání řádných a mimořádných
opravných prostředků.
3
e) Právní pomoc, která byla v souladu se stanovami členu povolena, se poskytuje
zásadně až do úplného vyřízení případu. V praxi to znamená, že v případě
úspěšného výsledku řízení před soudem prvního stupně bude člen SOS-21 bez
dalšího zkoumání zastupován i před soudem druhého stupně, jestliže druhý
účastník soudního řízení podal proti rozhodnutí soudu opravný prostředek.
f) Pokud však rozhodnutí soudu prvního stupně bylo pro člena nepříznivé, bude
zpravidla nutno přezkoumat, zda poskytnutí další bezplatné právní pomoci je na
místě, tj. zda mu mají být i v tomto případě hrazeny náklady právního zastoupení
v odvolacím řízení. To obdobně platí i při uplatnění mimořádných opravných
prostředků.
g) Náklady právního zastoupení člena a soudní poplatek, je-li člen poplatníkem, hradí
SOS-21. Svědečné, znalečné a náklady řízení přiznané protistran (zaměstnavateli)
nejsou součástí nákladů na právní zastoupení. Výjimečně s přihlédnutím k povaze
věci nebo sociálním poměrům člena (počet vyživovaných osob, nemoc apod.)
může předseda SOS-21 rozhodnout, které z těchto nákladů a v jaké výši bude
SOS-21 hradit.
h) Při poskytování právní pomoci zastoupením před soudem orgánům odborového
svazu a organizačním jednotkám svazu se postupuje obdobně jako u členů s tím,
že o způsobu a výši úhrady nákladů za právní pomoc zastoupením před soudem
rozhodne v každém individuálním případě ústředí SOS-21.
i) Postup při poskytování bezplatné právní pomoci zastoupením před soudem lze
uplatnit u členů odborového sdružení nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne
vzniku členství v SOS-21.
7. Realizace práva odvolat se proti rozhodnutí o vzniku příčin vedoucích
k zániku členství
Odvolání se člena odborového sdružení proti rozhodnutí o vzniku příčin vedoucích
k zániku členství probíhá vždy u bezprostředně vyššího odborového orgánu vůči
příslušnému odborovému orgánu, který rozhodnutí vydal nebo který již rozhodl o
odvolání proti předchozímu rozhodnutí. Vyšším odborovým orgánem vůči ZV ZO SOS-21
se tak rozumí ústředí SOS-21, vyšším odborovým orgánem vůči ústředí SOS-21 je sjezd
SOS-21.
III
Organizační jednotky
1. Registrace ZO SOS-21
ZO SOS-21 je zaregistrována jako organizační jednotka odborového sdružení přijetím
přihlášky na ústředí SOS-21. Tiskopis přihlášky je totožný s evidenčním listem ZO SOS-
21, který je dán přílohou č. 3 tohoto Organizačního řádu. Originál evidenčního listu ZO
SOS-21 je uložen na ústředí SOS-21. Evidenční list ZO SOS-21 musí vycházet z evidence
členů ZO SOS-21. Tiskopis evidenčního listu ZO SOS-21 vydá ústředí SOS-21 na základě
předloženého usnesení členské schůze nově vzniklé ZO SOS-21. Členské číslo ZO SOS-21
vydá ústředí SOS-21. Všechny ZO SOS-21 jsou povinny pravidelně informovat ústředí
SOS-21 o aktuálním stavu členské základny. K této informaci slouží evidenční list ZO
SOS-21.
2. Sloučení, rozdělení a zánik ZO SOS-21
a) Při sloučení dvou a více ZO SOS-21 provedou revizní komise u jednotlivých ZO
SOS-21 revizi hospodaření a inventarizaci majetku ke stejnému datu a provedou o
4
tomto zápis. Stav účtu a majetku k tomuto datu je výchozím pro další
hospodaření sloučené ZO SOS-21. Závazky a pohledávky původních ZO SOS-21
nevyrovnané a neuspokojené do tohoto data přecházejí na sloučenou ZO SOS-21,
která nadále vystupuje jako nástupce původních ZO SOS-21.
b) Při rozdělení ZO SOS-21 provede revizní komise revizi hospodaření a inventarizaci
majetku k datu rozdělení. Stav účtu a majetku k tomuto datu je výchozím pro
majetkové vypořádání, které se provádí poměrným způsobem podle počtu členů
ZO SOS-21 vzniklých rozdělením.
c) ZV ZO SOS-21 nebo předseda ZV ZO SOS-21 je povinen pozvat zástupce ústředí
SOS-21 na jednání členské schůze, která má rozhodnout o zrušení ZO SOS-21.
d) Při zrušení a zániku ZO SOS-21 bez právního nástupnictví provede revizní komise
revizi hospodaření a inventarizaci majetku k datu zrušení či zániku. ZO SOS-21
zajistí úhradu svých závazků. Zůstatek na účtu a majetek, který ZO SOS-21
vlastní, se převede i s příslušnou dokumentací na ústředí SOS-21. Výbor, případně
předseda zanikající ZO SOS-21 odevzdá na ústředí SOS-21 razítka ZO SOS-21. O
převzetí razítek, zůstatku na účtu a majetku se pořídí zápis. ústředí SOS-21
nepřebírá odpovědnost za případné závazky zanikající ZO SOS-21
e) Při sloučení, rozdělení a zániku ZO SOS-21 nevyplývají pro jednotlivé členy ZO
SOS-21 žádné individuální nároky na majetkové a finanční vypořádání
f) Zanikající ZO SOS-21 má povinnost oznámit zánik orgánům, u nichž se
registrovala dle příslušných předpisů
3. Podmínky pro činnost profesních sekcí
V rámci SOS-21 lze vytvářet profesní sekce s celorepublikovou působností.
a) Pokud dojde v rámci Stanov a tohoto Organizačního řádu ke vzniku nové profesní
sekce, nabývá tato sekce všech práv a povinností ke dni svého ustavení. V rámci
adresného označení si nová sekce volí své pojmenování, které by mělo vystihovat
okruh pracovníků, které profesní sekce sdružuje.
Výbory profesních sekcí si mohou v případě potřeby vytvářet poradní sbory (skupiny) pro
řešení profesních otázek týkajících se specifických okruhu pracovníků zastoupených
v dané sekci. Tyto poradní sbory (skupiny) mohou mít maximálně 5 členů
III
Orgány SOS-21
1. Sjezd
- řídí se stanovami SOS-21 dle článku 15
2. Ústředí
- řídí se stanovami SOS-21 dle článku 16 a schází se nejméně jednou za 6 měsíců
3. Představenstvo
- řídí se stanovami SOS-21 dle článku 17
4. Funkcionáři ústředí
- řídí se stanovami SOS-21 dle článku 18
5
5. Revizní komise
- řídí se stanovami SOS-21 dle článku 19
6. Odborné a ostatní komise
- řídí se stanovami SOS-21 dle článku 19
- při vytvoření nových komisí se musí v tomto bodě určit rozsah jejich
působnosti
III
Základní organizační struktura SOS-21
Sdružení i základní organizace mají svou právní subjektivitu, mohou vytvářet další
potřebné orgány, komise apod.
Sjezd SOS-21
Ústředí SOS-21
Představenstvo ústředí SOS-21
Předseda
I.místopředseda
II.místopředseda
funkcionáři
Kontrolní a revizní komise
Koordinační výbor předsedů
ZO SOS-21
Základní organizace
SOS-21
Základní organizace
SOS-21
Revizní Závodní výbor
komise
Úsekový důvěrníci
Členská základna
6
V
Ostatní
1. Postup při zjištěném porušení stanov
V případě, že některý člen, ZO SOS-21 nebo orgán SOS-21 porušuje stanovy nebo další
předpisy, jimiž je vázán, může kterýkoliv člen, ZO SOS-21 nebo orgán SOS-21 upozornit
na tuto skutečnost příslušnou revizní komisi (RK ZO SOS-21,RK SOS-21). Revizní komise
s tímto členem, organizací nebo orgánem záležitost projedná. Pokud nedojde k řešení,
předloží ji příslušné členské schůzi ZO SOS-21 nebo představenstvu SOS-21, který
zaujme k věci závazné stanovisko. Pokud nebude přijato závazné stanovisko podle
předchozí věty, navrhne revizní komise opatření, které podléhá schválení předsednictvem
SOS-21 nebo ústředím SOS-21. Součástí takovýchto navrhovaných opatření může být i
návrh na svolání mimořádného sjezdu.
2. Přidělování evidenčních čísel ZO a čísla průkazů členů
a) Nově založené ZO SOS-21 zašle ústředí SOS-21 „Evidenční list ZO SOS-21“
s přiděleným třímístným evidenčním číslem. Toto evidenční číslo se uvádí při
vzájemné komunikaci, za název ZO SOS-21 se připojí „TEČKA“ a přidělené
evidenční číslo , př. ZO SOS-21.001
b) Číslo členského průkazu člena SOS-21 je šestimístné a skládá se s evidenčního
čísla ZO SOS-21 a třímístného čísla přiděleného podle registrace člena, příklad:
členský průkaz č. 002025
3. Přechodná a společná ustanovení
a) Podmínkou pro schválení tohoto Organizačního řádu je dosažení
dvoutřetinové většiny přítomných delegátů.
b) Volby orgánů SOS-21 a jeho organizačních jednotek provedené v období
mezi nabytím platnosti a účinnosti stanov schválených sjezdem SOS-21 a
nabytím platnosti a účinnosti tohoto organizačního řádu jsou platné, pokud
proběhly v souladu s platnými stanovami.
Předseda SOS-21: __________________

 

Zpravodaj
Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.