Ostatní dokumenty

Zápisy z jednání

Mediální zprávy

Home Jednací řád
PDF Tisk Email

JEDNACÍ ŘÁD SOS-21

1. Účel jednacího řádu

1. Tímto Jednacím řádem se upravují další postupy pro jednání a rozhodování představenstva, dále průběh a dokumentace z jednání a
zabezpečení závěrů a výsledků zasedání
2. Představenstvo se ve své působnosti řídí Stanovami SOS-21, Jednacím řádem a dalšími případnými předpisy, které stanoví Sjezd SOS-21

2. Člen

1. Člen představenstva nesmí zastupovat vedlejší zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě
ovlivňovat jeho nestrannost a objektivní rozhodování, zejména nesmí být statutárním orgánem ani členem statutárních orgánů v organizacích
jejichž předmět činnosti by mohl splňovat podmínky střetu zájmů

3. Zasedání představenstva

1. Nově jmenované Představenstvo se musí sejít na svém prvním zasedání nejpozději do 30 dnů po zvolení jejích členů. Zasedání může
probíhat formou konferenčních hovorů pomocí elektronických síťových zařízení např. SKYPE
2. V naléhavých případech vyžadují-li to vážné a aktuální problémy může být svoláno mimořádné zasedání Představenstva předsedou SOS-21 a
to i na žádost člena Představenstva.
3. Mimořádné zasedání Představenstva musí být svoláno nejpozději do 10 dnů po obdržení žádosti člena Rady.
4. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh programu nebo projednání
5. Průběh zasedání se koná podle programu uvedeného na pozvánce, popř. na základě písemných podkladů
6. Zasedání řídí předseda Představenstva SOS-21 nebo jím pověřená osoba.
7. Zasedání se mohou zúčastnit hosté a dále osoby, které byly k zasedání přizvány k projednání jmenovitých materiálů nebo osoby, které jsou pro
zasedání Představenstva nezbytné např. poradce,právní konzultant, další členové SOS-21, apod.
8. Projednávání jakéhokoliv bodu programu zasedání nemůže být zahájeno, jestliže všem členům Představenstva nebyly včas před zasedáním předány písemně všechny materiály a podklady, které jsou pro posouzení a projednání naprosto nezbytné.
9. Není-li Představenstvo způsobilé se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny, od doby na kterou byla svolána, musí být svoláno nové
zasedání Rady a to nejpozději do patnáctého dne po dni, na který bylo svoláno zasedání původně.
10. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může kterýkoliv člen Představenstva vyvolat usnesení Představenstva systémem "Per Rollam" t.j. písemným, faxovým nebo e-mailovým dotazem adresovaným všem členům Představenstva. Takto vyvolaná usnesení budou platná, jestliže souhlas s návrhem písemně, faxem nebo emailem vyjádří nádpoloviční většina všech členů Představenstva.
11. Všechna usnesení přijatá způsobem "Per rollam" musí být zapsána formou zápisu ze zasedání Představenstva.
12. Členové, kteří se nedostavili na zasedání, Předseda SOS-21 uvědomí o náhradním termínu dalšího zasedání. Takto svolané Představenstvo
je usnášeníschopné bez ohledu na počet členů, na což se člen výslovně upozorní v pozvánce.
13. Při hlasování má každý člen Představenstva jeden hlas
14. Hlasování může být tajné, aklamací a per rollam.
15. Člen Představenstva má nárok na zápis ze zasedání pokud o něj požádá. Tento zápis musí obdržet do 14 dnů po ukončení zasedání.

4. Zápis o zasedání

1. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis. Zápis pořizuje pověřený člen Představenstva a ověřuje jej Předseda SOS-21.
2. Zápis bude archivován a je k dispozici všem členům SOS-21 k nahlédnutí.
3. O poskytnutí zápisu jiným osobám rozhoduje Představenstvo prostou většinou přítomných hlasů, pokud Zvláštní předpis neurčí jinak.
4. Zápis o zasedání Představenstva obsahuje:
1. Datum zasedání, identifikační číslo zápisu
2. kolik členů Představenstva bylo přítomno - omluveno jmenovitě
3. kdo zasedání řídil
4. název projednávaného bodu, materiálu, úkolu
5. plné znění přijatého usnesení
6. jaký byl výsledek hlasování
7. jeho přílohou jsou dokumenty, které byly předmětem jednání či tvořily součást informačních podkladů
5. Ověřený zápis Předsedou SOS-21 spolu s jeho podpisem je autentickým záznamem o zasedání Představenstva.

5. Pozvánky

1. Pozvánka musí obsahovat tyto údaje:
1. den konání
2. místo konání nebo způsob konání „SKYPE“
3. čas jednání
4. pořad jednání
2. Pozvánka bude odeslána formou e-mailu s potvrzením nebo dopisu.

6. Závěrečná ustanovení

1. Tento Jednací řád může být pozměněn nebo doplněn Sjezdem nebo Ústředím SOS-21.
2. Ve všech oblastech, které nejsou tímto Jednacím řádem upraveny platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

7. Platnost

1. Tento Jednací řád vstupuje v platnost dnem schválení Sjezdem nebo Ústředím SOS-21.

Schváleno 1.sjezdem SOS-21 dne 4.10.2007.

 

Zpravodaj
Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.