Ostatní dokumenty

Zápisy z jednání

Mediální zprávy

Home Stanovy
PDF Tisk Email

S T A N O V Y

NEZÁVISLÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ ČESKÉ POŠTY


OBSAH:

HLAVA I.
Článek 1 - Vznik sdružení
Článek 2 - Název a sídlo sdružení
Článek 3 - Charakter sdružení, jeho pravomoci a působnost
Článek 4 - Předmět činnosti a cíle sdružení
Článek 5 - Trvání sdružení a způsoby zániku sdružení
Článek 6 - Jednání jménem sdružení, zastupování sdružení a podepisování za sdružení

HLAVA II.
Článek 7 – Členství
Článek 8 - Vznik členství
Článek 9 - Práva členů sdružení
Článek 10 - Povinnosti členů sdružení
Článek 11 - Zánik členství
Článek 12 - Členské příspěvky
Článek 13 - Používání a odvod členských příspěvků

HLAVA III.
Článek 14 - Orgány a organizační jednotky sdružení
Článek 15 - Sjezd SOS-21
Článek 16 - Ústředí SOS-21 – volený orgán
Článek 17 - Představenstvo ústředí SOS-21
Článek 18 - Funkcionáři Ústředí SOS-21
Článek 19 - Další orgány sdružení
Článek 20 - Základní organizace SOS-21 (ZO SOS-21)

HLAVA IV.
Článek 21 - Hospodaření sdružení
Článek 22 - Správa majetku sdružení
Článek 25 – mzda uvolněným funkcionářům, odměny

Hlava V.
Článek 26 - Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I.

Článek 1 - Vznik sdružení

SOS – 21, NEZÁVISLÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ ČESKÉ POŠTY (dále jen SOS-21) je nezávislé odborové sdružení , založené v souladu s právním pořádkem ČR, zejména v souladu s Ústavou ČR, zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Úmluvou o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat, Úmluvou o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat a s dalšími právními předpisy vždy v platném znění jako odborová organizace. Je právnickou osobou, jedná a zavazuje se vlastním jménem v souladu s těmito stanovami. Jeho organizační složky (orgány a základní organizace) mají přiznanou samostatnou způsobilost k právním úkonům, jednají a zavazují se vlastním jménem v souladu s ustanoveními těchto stanov a v jejich rozsahu.

Článek 2 - Název a sídlo sdružení

1. Oficiálně užívaný název sdružení zní: SOS – 21, nezávislé odborové sdružení pracovníků České pošty
2. Sídlem sdružení: Sloup 21, 679 13 Sloup (dočasná adresa člena přípravného výboru)
3. V běžném styku se svými organizačními složkami, zaměstnavateli členů sdružení a všude tam, kde to není právními předpisy zakázáno, používá sdružení pro své označení též zkratky odvozené ze svého plného názvu a to “SOS-21”. Současně s touto zkratkou nebo vedle zkratky používá sdružení i logo, které tvoří jeho součást. Vzor loga je uveden na titulní straně těchto stanov.

Článek 3 - Charakter sdružení, jeho pravomoci a působnost

1. Sdružení je jednotná, dobrovolná, nezávislá, nepolitická odborová organizace sdružující fyzické osoby, které splňují podmínky členství určené těmito stanovami.
2. Sdružení je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky přijaté v souladu s těmito stanovami celým svým majetkem .
3. Sdružení může zakládat a rušit své orgány v ČR podle vlastního uvážení a v souladu s právními předpisy ČR a udělovat jim úplnou právní subjektivitu nebo je zmocnit k některým jednáním a právním úkonům; stejně tak je oprávněno zakládat další právnické osoby v souladu s právním řádem ČR.
4. Sdružení spolupracuje se všemi orgány státní moci a správy, případně samosprávy, fyzickými a právnickými osobami, vede s nimi dialog a hájí před nimi
své zájmy a zejména zájmy svých členů ve smyslu těchto stanov a k zabezpečení cílů sdružení. Působnost a pravomoc sdružení se dle pracovněprávních předpisů a k jejich naplnění dále vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které zaměstnávají členy SOS-21 v pracovněprávních a obdobných vztazích.
5. Základní organizace SOS-21 (dále jen ZO SOS-21) mají samostatnou a úplnou způsobilost k právním úkonům a postavení organizačních jednotek SOS-21. Postavení, práva, povinnosti a další náležitosti jejich právního postavení upravuje článek 20 těchto stanov. SOS-21 neodpovídá za závazky ZO SOS-21, které nepřevzalo, a stejně tak ZO SOS-21 neodpovídají za závazky SOS-21. Sdružení, ani jeho organizační složky, ani orgány neodpovídají za závazky svých členů.

Článek 4 - Předmět činnosti a cíle sdružení

1. Předmětem činnosti sdružení je zejména:
a) prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb členů SOS-21, v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy, zejména však na řádnou odměnu (plat,mzdu) za vykonanou práci.
b) zastupování členů SOS-21 ve vztahu k příslušným zaměstnavatelským a dalším orgánům, fyzickým či právnickým osobám včetně dalších odborových organizací a jejich orgánů, při tvorbě a uzavírání kolektivních smluv podle zvláštních zákonů, jednání za základní organizace všude tam, kde to vyplývá z těchto stanov
c) poskytování právní pomoci členům SOS-21 při řešení sporů se zaměstnavateli a jejich organizačními složkami
d) trvalé provádění kontroly orgány SOS-21, ZO SOS-21 a inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování všech zákonných norem a vyžadování odstraňování závad od zaměstnavatelů v působnosti SOS-21 formou upozornění, závazných pokynů, příp. zákazu další práce
e) soustavná péče o rozvoj vysoké úrovně informovanosti členů a veřejnosti o činnosti SOS-21 při respektování povinnosti ochrany dat a údajů, které požívají ochrany podle zvláštních předpisů nebo jsou s to ohrozit zájmy SOS-21 a jsou jako takové orgány SOS-21 prohlášeny
f) koordinování činnosti orgánů SOS-21 a ZO SOS-21 a jejich orgánů při vytváření souladu a jednoty zájmů
g) publikační činnosti, týkající se všech oblastí činnosti sdružení (při respektování odst. e) tohoto článku a dle vnitřních předpisů SOS-21 přijatých k jejich provedení
h) působení a výkon pravomocí sdružení a jeho jednotlivých organizačních složek jako příslušného odborového orgánu podle zvláštních předpisů (zejména zákoníku práce) ve vztahu k zaměstnavatelům v působnosti SOS-21
2. Cílem sdružení je - prosadit narovnání mezd a udržení její výše na celorepublikovém průměru - prosazovat pro poštovní zaměstnance statut státního zaměstnance se všemi náležitostmi, jak je běžné ve vyspělých zemích EU - navazování a rozvoj vzájemných vztahů a spolupráce s jinými národními a
mezinárodními organizacemi s obdobnými cíli

Článek 5 - Trvání sdružení a způsoby zániku sdružení

1. Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.
2. O rozpuštění SOS-21 může rozhodnout pouze sjezd SOS-21, ten v tomto případě současně určí, na koho přechází majetek, práva a závazky SOS-21, stanoví způsob likvidace a způsob naložení s likvidačním zůstatkem a provede další úkony nezbytné nebo potřebné k vyřešení dané záležitosti, nejsou-li ze zákona svěřeny jinému orgánu.
3. O přidružení jiné odborové organizace k SOS-21 formou jejího splynutí s SOS-21 rozhoduje na základě její písemné žádosti ústředí SOS-21.

Článek 6 - Jednání jménem sdružení, zastupování sdružení a podepisování za sdružení

1. Sdružení zastupuje, jménem sdružení jedná a sdružení zavazuje (právní úkony jménem sdružení činí) předseda SOS-21, v jeho nepřítomnosti I. místopředseda SOS-21. Způsob a rozsah zastupování sdružení I. místopředsedou SOS-21, způsob a rozsah zmocnění nebo pověření dalších osob jednat jménem sdružení, zastupovat ho a podepisovat za něj, je uveden v čl. 18.
2. Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému, napsanému anebo razítkem otisknutému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda SOS-21. V jeho nepřítomnosti podepisuje I. místopředseda SOS-21. Další osoby tak mohou činit, pokud k tomu byli za podmínek uvedených v předchozím odstavci písemně zmocněni nebo pověřeni.
3. Základní organizace SOS-21 jedná samostatně a zavazuje se v rámci své působnosti v souladu s čl. 3 a čl. 20 stanov.

HLAVA II.

Článek 7 - Členství

1. členem SOS-21 se může stát pouze fyzická osoba, která: je v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, který má své sídlo nebo pobočku v
České republice a jehož přijme některá ze základních organizací SOS-21 dále uvedeným způsobem za podmínky, že není členem jiné odborové organizace a že prohlásí, že se zavazuje respektovat tyto stanovy a další vnitřní předpisy vydané k jejich provedení a v souladu s nimi.
2. členství se zachovává u fyzické osoby, která:
a) je osobou na mateřské nebo rodičovské dovolené
b) čerpá neplacené volno delší než jeden měsíc z titulu péče o příslušníka své rodiny, domácnosti, anebo čerpá takové volno z jiného důvodu, hodného zvláštního zřetele

Článek 8 - Vznik členství

1. Členství v SOS-21 vzniká na základě registrace písemné osobní přihlášky podané u příslušné ZO SOS-21. V případě odmítnutí přihlášky má každý právo obrátit se na vyšší odborové orgány SOS-21.
2. Dokladem o členství je evidence vedená ZO SOS-21 a členský průkaz. Člen je povinen opatřit průkaz požadovanými identifikačními údaji a prokazovat se jím při jednání s kterýmkoliv orgánem SOS-21 a odevzdat jej, případně předložit k znehodnocení při ukončení členství. Bližší podmínky stanoví vnitřní předpisy.

Článek 9 - Práva členů sdružení

Člen sdružení má tato práva:
a) volit a být volen do všech orgánů SOS-21. V rámci ZO SOS-21 může být navrhován a volen pouze člen ZO SOS-21, kde je registrován. Vedoucí zaměstnanci na jednotlivých organizačních stupních zaměstnavatele jejich zástupci nemohou vykonávat funkce v odborových orgánech SOS-21 a jejich komisích na úrovních, kde současně vystupují jako partneři. Funkce v SOS-21 nemohou vykonávat uvolnění funkcionáři orgánů politických stran.
b) být informován o činnosti orgánů SOS-21 v rámci informačního systému SOS-21
c) obracet se s připomínkami, náměty, podněty a stížnostmi na orgány SOS-21, dostávat na ně odpovědi a vyžadovat jejich řešení ve lhůtách stanovených vnitřními předpisy
d) na ochranu, podporu a zjednání nápravy v případech, kdy vedení zaměstnavatelských subjektů na kterémkoliv stupni řízení zejména poruší ZP,
kolektivní smlouvu, uzavřené dohody, pracovněprávní předpisy (včetně mzdových), předpisy v oblasti nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení
e) osobně se účastnit jednání v případech, kdy příslušný odborový orgán projednává jeho činnost a chování a rozhoduje o jeho nárocích, právech a povinnostech, s právem vlastní obhajoby včetně možnosti využít práva odvolání k vyššímu orgánu SOS-21. Příslušný odborový orgán je povinen jej k tomuto jednání prokazatelně pozvat s výjimkou případu, kdy člen vyjádřil předchozí písemný souhlas s jednáním bez jeho přítomnosti
f) v odůvodněných případech žádat o poskytnutí finančních prostředků na sociální výpomoc z prostředků ZO SOS-21, event. dalších orgánů SOS-21. V případech účasti na stávce, vyhlášené, případně schválené ústředím SOS-21, se poskytuje pomoc z prostředků SOS-21 dle rozhodnutí ústředí SOS-21
g) žádat o pomoc při řešení svých sociálních záležitostí
h) písemně zrušit své členství v SOS-21
Právo na individuální pomoc SOS-21 v jakékoliv výše uvedené formě má pouze člen SOS-21, který má řádně zaplacené členské příspěvky.
Pomoc se neposkytuje v případech, kdy problém nebo právní skutečnost (spor se zaměstnavatelem apod.) vznikl před datem členství v SOS-21.

Článek 10 - Povinnosti členů sdružení Člen sdružení má tyto povinnosti:

a) dodržovat stanovy SOS-21, vnitřní předpisy vydané v jejich rámci k jejich provedení a usnesení orgánů sdružení s rozhodovací pravomocí, prosazovat
program SOS-21 a upevňovat jednotu SOS-21
b) účastnit se jednání členských schůzí nebo konferencí ZO SOS-21, podílet se na činnosti ZO a orgánů SOS-21 do nichž byl zvolen
c) platit členské příspěvky ve stanovené výši předem dohodnutým způsobem se ZV SOS-21, nejpozději vždy do posledního kalendářního dne v měsíci
d) chránit majetek SOS-21
e) při ukončení členství v SOS-21 vrátit průkaz člena SOS-21 nebo jej předložit ZV SOS-21 k znehodnocení

Článek 11 - Zánik členství

1. Členství zaniká:
- rozhodnutím člena
- rozhodnutím členské schůze nebo konference o vyloučení člena
- ukončením zaměstnaneckého (pracovněprávního) vztahu u zaměstnavatele (i jeho příslušné organizační složky) ve vztahu k působnosti SOS-21
- dnem vstupu (přijetím za člena) u jiné odborové organizace u stejného nebo jiného zaměstnavatele v působnosti SOS-21
- nezaplacením členských příspěvků za dobu delší než tři měsíce
- úmrtím člena
2. Člen může kdykoliv písemně oznámit ZV ZO SOS-21, že ukončuje své členství ve sdružení. Ukončení členství nastává posledním dnem v měsíci, v němž bylo takové oznámení ZV ZO SOS-21 doručeno.
3. Členská schůze nebo konference příslušné ZO SOS-21, resp. ústředí SOS-21, mají právo za neplnění podmínek uvedených v čl. 10 nebo na základě
pravomocného rozsudku příslušného soudu za úmyslný trestný čin vlastním rozhodnutím ukončit členství (vyloučit) člena.
4. Opětovný vznik členství je možný pouze na základě rozhodnutí ZV ZO SOS-21 nebo orgánu, který o vyloučení rozhodl. Na opětovný vznik členství není nárok.

Článek 12 - Členské příspěvky

1. Člen, s výjimkou osob uvedených v odst. 2 tohoto článku, platí měsíční členský příspěvek ve výši 100,-Kč.
2. Členský příspěvek minimálně ve výši 50,- Kč měsíčně platí člen, který čerpá dlouhodobé pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy s výjimkou mateřské dovolené a důchodců.
3. Splatnost členského příspěvku je nejpozději do každého posledního kalendářního dne v měsíci příslušnému ZV ZO SOS-21. Jinou dobu splatnosti členského příspěvku může člen dohodnout s příslušným ZV ZO SOS-21 za podmínky, že se bude jednat o platbu na dané období předem.
4. Kromě řádných příspěvků uvedených v čl. 12 mohou členové SOS-21 přispívat dobrovolnými příspěvky na tvorbu účelových fondů, které se tvoří k finančnímu zabezpečení cílů činnosti SOS-21.
5. V případě zániku členství se členské příspěvky nevracejí.

Článek 13 - Používání a odvod členských příspěvků

Příjmy z členských příspěvků se v každé ZO SOS-21 dělí na část:
1. - která zůstává v ZO a slouží v souladu s usneseními členské schůze (konference) a na základě rozpočtu ZO SOS-21 k zabezpečení zejména:
a) činností ZO SOS-21 a jejích orgánů (např. činnost ZV ZO SOS-21, revizní komise ZO SOS-21)
b) zajištění vzdělávací činnosti členů
c) zabezpečování sociální, právní a další pomoci
2. - kterou ZO SOS-21 prostřednictvím svého ZV ZO SOS-21 pravidelně měsíčně odvádí na účet Ústředí SOS-21 k zabezpečení činností celého sdružení jako v předchozím odstavci tohoto článku a dále zejména na
a) příspěvek do stávkového fondu
b) na úhrady nákladů SOS-21 a odměn právním zástupcům při zastupování SOS-21
při sporech s orgány státní moci a správy a dalšími osobami při hájení zájmů SOS-21
c) činnost aparátu Ústředí SOS-21, péči o majetek SOS-21, odborné expertizy, atd.
3. V každé ZO SOS-21 k plnění jejích úkolů dle odst.1 zůstává z příspěvků členů 70 %. K plnění úkolů dle odst. 2. je odváděna pravidelně měsíčně na Ústředí SOS-21 část příspěvků členů ve výši 30%.

HLAVA III.

Článek 14 - Orgány a organizační jednotky sdružení

Orgány a organizační jednotky sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a osob oprávněných jednat jménem SOS-21 a zavazovat je.
1. Orgány sdružení s rozhodovací pravomocí a osoby oprávněné jednat jménem SOS-21 jsou:
a) sjezd SOS-21
b) ústředí SOS-21
c) představenstvo SOS-21
d) předseda (I. místopředseda) SOS-21
2. Orgány sdružení bez rozhodovací pravomoci jsou:
a) kontrolní a revizní orgány
3. Organizační jednotky sdružení jsou zejména:
a) základní organizace SOS-21

Článek 15 - Sjezd SOS-21

1. Nejvyšším orgánem SOS-21 je sjezd SOS-21, který se koná jednou za čtyři roky jako řádný sjezd. Sjezd je svoláván ústředím SOS-21, které může v případě nutnosti svolat i sjezd mimořádný, pokud je takový návrh přijat nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů ústředí SOS-21 nebo na základě zaslaného návrhu jedné třetiny ZO SOS-21 dle rozhodnutí jejich členských schůzí nebo konferencí. Mimořádný sjezd je ústředí SOS-21 povinno svolat do 30 dnů od vlastního rozhodnutí nebo po obdržení jedné třetiny návrhů ze ZO SOS-21.
2. Sjezd zejména
a) navrhuje a schvaluje základní procedurální dokumenty své činnosti (volební řád sjezdu, jednací řád sjezdu, atd.)
b) projednává a schvaluje zprávu o činnosti SOS-21 a zprávu revizní komise SOS-21 za období mezi sjezdy, případnou novelizaci stanov SOS-21, program SOS-21 na další období a další dokumenty podle návrhu ústředí SOS-21 nebo delegátů sjezdu
c) sjezd volí představenstvo SOS-21, RK SOS-21a další orgány a funkcionáře SOS- 21 podle volebního řádu.
d) je oprávněn rozhodnout o změně stanov nebo zániku SOS – 21 a to pouze jednomyslně všemi hlasy delegátů sjezdu přítomných na jednání
3. Návrh programu sjezdu, klíč k účasti delegátů sjezdu a způsob jejich volby stanoví ústředí SOS-21 s tím, že sjezd má právo s návrhem programu libovolně disponovat za podmínky, že taková případná změna bude schválena většinou všech delegátů sjezdu.
4. Usnesení sjezdu jsou závazná pro všechny orgány, organizace SOS-21 a členy v nich působící.

Článek 16 - Ústředí SOS-21

Pojem a pravomoc
1. Ústředí SOS-21 je nejvyšším odborovým orgánem SOS-21 v době mezi sjezdy.
2. Sídlo ústředí SOS-21 je totožné s adresou sídla SOS-21.
3. Ústředí SOS-21 vrcholově rozhoduje o všech záležitostech činnosti SOS-21
4. Ústředí SOS-21 je složeno ze zástupců základních organizací SOS-21 a představenstva SOS-21, které je voleno sjezdem SOS-21 zásadně na dobu čtyř let. O počtu členů představenstva rozhoduje sjezd. Členové představenstva SOS-21 jsou oprávněni být přítomni s hlasem poradním všech jednání nižších orgánů SOS-21.
5. Členové představenstva SOS-21 jsou v době mezi sjezdy voleni a odvoláváni ústředím SOS-21 v souladu s volebním řádem SOS-21 dvoutřetinovou většinou všech jeho členů. O doplňujících volbách rozhodne ústředí SOS-21 do 60 dnů od ukončení činnosti funkcionáře nebo člena představenstva SOS-21.
6. K ukončení činnosti člena ústředí SOS-21 v průběhu volebního období může dojít:
a) odstoupením na základě písemného oznámení
b) odvoláním z funkce nebo vyloučením z SOS-21
c) úmrtím
Podrobnosti způsobu volby a odvolání stanoví volební řád SOS-21.
7. Ústředí SOS-21 je oprávněno vydávat vnitřní předpisy a organizační normy v rámci těchto stanov a k jejich provedení, jimiž jsou vázáni všichni členové, orgány SOS-21 a organizační jednotky a to usnesením schváleným dvoutřetinovou většinou všech členů ústředí SOS-21. Zejména bez zbytečného prodlení po svém zvolení vydá:
a) organizační řád SOS-21
b) volební a jednací řád (mimo orgány základních organizací).

Článek 17 - Představenstvo ústředí SOS-21

Pojem a pravomoc
1. Představenstvo ústředí SOS-21 (dále jen ”představenstvo”) je statutárním, řídícím, výkonným a koordinačním orgánem SOS-21 a realizuje veškerou řídící, výkonnou a organizační činnost s působností v České republice. Rozhoduje o všech záležitostech SOS-21, které spadají do jeho pravomoci vyplývající z vnitřních předpisů SOS-21 nebo usnesení ústředí SOS-21. Nesmí přitom zasahovat do pravomocí vymezených pouze ústředí SOS-21, není–li k tomu ústředím SOS-21 zmocněno.
2. Představenstvo zejména :
a) vystupuje ve smyslu stanov SOS-21 jako příslušný odborový orgán ve vztahu ke statutárnímu orgánu České pošty s.p. a jeho právním nástupcům a odštěpným závodům České pošty s.p. u nichž není ustaven odborový orgán a to v rozsahu stanoveném pracovněprávními a dalšími obecně závaznými předpisy. Na úrovni těchto subjektů má samostatné pravomoci pro uzavírání kolektivní smlouvy, má též samostatné pravomoci k uzavření případných kolektivních smluv vyššího stupně,
b) je oprávněno navazovat jménem SOS-21 zahraniční kontakty
c) projednává a schvaluje právní zastoupení členů SOS-21, popř. orgánů a základních organizací v řízení před soudy a dalšími orgány státní moci a správy
d) předkládá ústředí SOS-21 své návrhy s požadavkem na rozhodnutí, zejména v případech, kdy není v představenstvu možné dosáhnout konsensu
3. Počet členů představenstva stanoví usnesení ústředí SOS-21. Do představenstva mohou být voleni pouze členové SOS-21. Členy představenstva volí a odvolává ústředí SOS-21. Způsob volby a odvolání členů představenstva stanoví volební řád SOS-21.
4. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost ústředí SOS-21.
5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává předseda nebo I. místopředseda SOS-21. Na písemnou žádost revizní komise SOS-21 nebo nejméně 1/3 členů představenstva je předseda SOS-21 nebo I.místopředseda povinen svolat zasedání představenstva, a to nejpozději do 5 dnů po doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Představenstvo zve na svá jednání zástupce revizní komise SOS-21. Další podrobnosti stanoví organizační řád SOS-21.

Článek 18 - Funkcionáři Ústředí SOS-21

1. Funkcionáři Ústředí SOS-21 jsou:
předseda SOS-21 a místopředsedové SOS-21
Podrobnosti stanoví vnitřní předpisy.
2. Předseda SOS-21 jako představitel SOS-21 zejména:
a) koordinuje celkovou činnost SOS-21,
b) odpovídá za hospodaření ústředí SOS-21,
c) je vedoucím zaměstnancem s právem zakládat, měnit a ukončovat pracovněprávní vztahy jako zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce ve vztahu ke všem osobám, zaměstnaným v pracovněprávních a obdobných pracovních vztazích k SOS-21, pro všechny orgány mimo ZO SOS-21
d) jedná a podepisuje jménem SOS-21, ústředí SOS-21 a představenstva ústředí SOS-21 (podle povahy věci) a zavazuje je ve všech věcech. Je přitom povinen respektovat usnesení těchto orgánů,
e) přímo řídí místopředsedy
f) realizuje rozhodnutí ústředí SOS-21 a představenstva ústředí SOS-21 zejména tím, že podepisuje příslušné smlouvy, prohlášení a rozhodnutí, která tyto orgány usnesly nebo dohodly,
g) v případě nepřítomnosti I.místopředsedy přejímá jeho samostatné pravomoci, pokud jimi nepověří jiného funkcionáře
3. I. místopředseda SOS-21:
a) v případě nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnosti a pravomoci, kromě přijímání a propouštění zaměstnanců (není-li k tomu výslovně zmocněn V případě své nepřítomnosti a současně nepřítomnosti předsedy SOS-21 pověří svým zastupováním jiného funkcionáře ústředí SOS-21, zpravidla člena představenstva a současně stanoví dobu a rozsah jeho pravomocí,
c) je podřízen předsedovi SOS-21
4. Právní postavení, práva a povinnosti dalších funkcionářů ústředí SOS-21 řeší vnitřní předpisy.

Článek 19 - Další orgány sdružení

Pojem
1. Další orgány sdružení jsou specializované orgány SOS-21, pracující v určené oblasti činnosti. Pravomoci, práva a povinnosti, způsob organizace, složení a vymezení jejich činnosti stanoví organizační řád SOS-21.
2. V rámci SOS-21 se zřizují stálé orgány nebo dočasné poradní orgány nebo komise k řešení specifických otázek. Stálými orgány sdružení jsou revizní komise SOS-21 s právem kontroly
- hospodaření s veškerým majetkem SOS-21,
- plnění usnesení orgánů SOS-21,
- plnění vnitřních předpisů SOS-21,
- hospodaření všech organizačních složek SOS-21 včetně ZO SOS-21,
- činnosti a metodického řízení revizních komisí ZO SOS-21.
Revizní komise (dále jen RK) se volí (s výjimkou uvedenou v čl. 20 odst. 11 u ZO SOS-21 s menším počtem než 30 členů) při každém orgánu SOS-21, který samostatně hospodaří s finančními prostředky a s dalším majetkem. RK se ve své činnosti řídí stanovami SOS-21, usneseními sjezdu a členských schůzí nebo konferencí svých ZO a příslušnými směrnicemi pro jejich činnost Dočasnými orgány sdružení jsou komise a pracovní skupiny k řešení odborné problematiky.
- komise mají právo zastupovat a jednat za sdružení jsou-li k tomu oprávněny podle vnitřních předpisů nebo zmocněny.
- členové komise jsou povinni zúčastňovat se všech jednání týkajících se problematiky, k jejímuž řešení byli povoláni resp. přizváni. Jeden a týž člen může pracovat ve více orgánech nebo komisích současně. Podrobnosti stanoví vnitřní předpisy.

Článek 20 - Základní organizace SOS-21 (ZO SOS-21)

1. ZO SOS-21 je samostatná organizační jednotka SOS-21 působící zpravidla u téhož zaměstnavatele nebo jeho organizační složky, která disponuje vlastními orgány a je oprávněna nabývat majetek a disponovat s ním při respektování těchto stanov, dalších vnitřních předpisů vydaných k jejich provedení a vlastních zásad přijatých v souladu s nimi, dále podle usnesení orgánů SOS-21 s rozhodovací pravomocí. Je právnickou osobou s úplnou způsobilostí k právním úkonům v rámci těchto stanov, vlastním IČ a registračním číslem.
2. Jednat za základní organizaci a zavazovat ji v rozsahu stanoveném stanovami SOS-21, dalšími vnitřními předpisy SOS-21 a na základě vlastních usnesení orgánů v rámci ZO SOS-21, je oprávněn závodní výbor ZO SOS-21. Ostatní členové základní organizace, popř. další osoby mohou základní organizaci zastupovat jen na základě plné moci vydané v souladu se stanovami SOS-21. V plné moci musí být uveden její rozsah a délka trvání.
3. Za závodní výbor a základní organizaci SOS-21 na základě rozhodnutí těchto orgánů podepisuje předseda nebo místopředseda ZO SOS-21, případně jiný pověřený člen ZV a to každý z nich samostatně tak, že k razítku nebo celému názvu závodního výboru včetně názvu ZO SOS-21 s uvedením registračního čísla, připojí svůj podpis.
4. ZO SOS-21 řeší stejnou problematiku jako SOS-21, avšak v rozsahu své působnosti.
5. Nejvyšším orgánem ZO SOS-21 je členská schůze nebo konference ZO, která samostatně rozhoduje o vnitřní struktuře ZO SOS-21 a způsobu provádění voleb do orgánů ZO.
6. ZO SOS-21 se ustavují na základě rozhodnutí ustavující členské schůze. Evidenční číslo a název nově vzniklé ZO SOS-21 a další náležitosti spojené s
registrací jsou vyřizovány aparátem Ústředí SOS-21.
7. ZO SOS-21 s větším počtem než 30 členů volí povinně:
- předsedu ZO SOS-21
- místopředsedu ZO SOS-21
- závodní výbor, který je statutárním orgánem ZO SOS-21
- revizní komisi
8. V ZO SOS-21, která má do 30 členů se volí nejméně předseda ZO SOS-21 a dva členové pověřeni kontrolou hospodaření.
9. V ZO SOS-21 s územní rozptýleností svých členů na odloučených pracovištích, v případech nepřetržitého režimu práce nebo při vysokém počtu členů, může funkci členské schůze plnit konference volených zástupců z každého pracoviště (dílenské organizace, odborového úseku).
10. Členská schůze nebo konference ZO SOS-21 se koná podle potřeby, nejméně však 2 x do roka. Je svolána usnesením ZV ZO SOS-21. Na žádost nejméně 1/3 členů ZO SOS-21 je předseda (místopředseda) nebo ZV ZO SOS-21 povinen členskou schůzi (konferenci) svolat neprodleně.
11. Funkcionáři v ZO SOS-21 jsou voleni ve volbách vyhlášených ústředím SOS-21 v roce konání sjezdu SOS-21 na jednotné období. Noví funkcionáři zvoleni v doplňujících volbách jsou voleni do konce původního volebního období.
12. ZV SOS-21 zastupuje všechny členy příslušné ZO SOS-21 při jednání se zaměstnavatelem, příp. dalšími orgány a organizacemi (institucemi) a je příslušným odborovým orgánem ve smyslu pracovně právních předpisů.
13. Ve své činnosti ZO SOS-21 a její orgány využívají a uplatňují pravomoci vymezené právními předpisy. V ZO SOS-21, které mají méně než 30 členů a mají zvoleného pouze předsedu a dva členy pověřené kontrolou, se uplatňují tyto pravomoci prostřednictvím celé členské základny.
14. U zaměstnavatele, kde působí více ZO SOS-21, tyto vytváří koordinační orgány těchto základních organizací.
15. ZV ZO SOS-21 může přenést část svých pravomocí na jiné organizační články v rámci ZO SOS-21 nebo na koordinační orgány, jejichž míru práv a povinností určí. Koordinační orgány podléhají registraci na ústředí SOS-21 a jejich vznik i zánik je nutné písemně na ústředí SOS-21 oznámit.
16. Otázky zániku a slučování ZO SOS-21 jsou výhradně v pravomoci rozhodnutí členské schůze nebo konference příslušné základní organizace. Zánik nebo sloučení ZO SOS-21 je nutné písemně oznámit na ústředí SOS-21 při dodržení všech náležitostí vyplývajících z vnitřních předpisů SOS-21.
17. Jednání všech orgánů ZO SOS-21 jsou usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů (delegátů). Usnesení těchto orgánů jsou schválena, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů (delegátů) a jsou pro příslušný orgán a organizace, které zastupují, závazná.

HLAVA IV.

Článek 21 - Hospodaření sdružení

1. Majetkem sdružení jsou finanční prostředky, movité věci získané v souladu s právním pořádkem ČR
2. Finanční prostředky sdružení jsou vytvářeny:
- členskými příspěvky
- dary, sponzorskými příspěvky
- ostatními příjmy
3. Majetek SOS-21 je nezcizitelný. Povinností všech orgánů a organizačních jednotek SOS-21 je chránit tento majetek.

Článek 22 - Správa majetku sdružení

1. Majetek sdružení spravuje Ústředí SOS-21 v návaznosti na usnesení orgánu SOS-21 s rozhodovací pravomocí a na ustanovení vnitřních předpisů, vede účetnictví v závislosti na zvolené účetní soustavě ve smyslu platných právních předpisů v platném znění za kontroly revizní komise SOS-21.
2. Finanční prostředky jsou vedeny na účtech sdružení u peněžních ústavů v ČR.
3. Na jednání představenstva ústředí SOS-21 předkládá předseda SOS-21 zprávu o hospodaření sdružení. Hospodaření SOS-21 se řídí platnými právními předpisy.

Článek 25 – mzda uvolněným funkcionářům, odměny

1. U žádného z uvolněných odborových funkcionářů nesmí být měsíční mzda vyšší než je oficiální měsíční průměrná mzda u České pošty s.p., uvedená ve Výroční zprávě České pošty s.p. za příslušné období.
2. Výše odměn pro neuvolněného funkcionáře nesmí za rok přesáhnout 10% oficiální měsíční průměrné mzdy u České pošty s.p. ., uvedená ve Výroční zprávě České pošty s.p. za příslušné období.
3. Finanční prostředky na výplatu mezd a odměn musí pocházet výlučně z vnitřních zdrojů příslušných organizačních jednotek.

Hlava V.

Článek 26 - Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Znění vnitřních předpisů SOS-21 a usnesení odborových orgánů SOS-21 (sjezdu SOS-21, ústředí SOS-21, představenstva ústředí SOS-21) jsou závazná pro všechny orgány, organizační jednotky a členy SOS-21.
2. Členové SOS-21, zejména ústředí SOS-21, zaměstnanci, popř. další osoby, zvláště ty, které zastupují SOS-21, jsou při svém jednání a rozhodování povinny chránit zájmy SOS-21 při respektování platných právních předpisů.
3. ZO SOS-21 a orgány vzniklé podle stávajících stanov jsou organizačními složkami a orgány podle těchto stanov s tím, že organizační předpisy a normy podle nichž vznikly, jsou povinny do 30 dnů ode dne účinnosti těchto stanov dát do souladu s těmito stanovami.
4. Tyto stanovy vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem schválení.
5. Tyto stanovy schváleny 1.sjezdem SOS-21 dne 4.10.2007


SOS-21, NEZÁVISLÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ ČESKÉ POŠTY
bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra, potvrzení ze dne 12.března 2007
a evidence byla provedena pod č.j.: VS/1-1/66 883/07-E , IČO: 27059022

 

Zpravodaj
Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.